condicions de compra | Deltaic
du
1 noche au

condicions generals de contractació.

1. les parts.
Per una banda, www.deltaic.eco (en endavant Deltaic), és una pàgina web que ofereix la possibilitat de reservar allotjaments d’ús turístic així com adquirir productes, activitats, serveis i/o paquets des de la botiga online. Aquesta web és propietat de GRASSBLADE, S.L., amb C.I.F. B-25.833.245 i domicili al c/Vallcalent nº1 7-B de Lleida.
Per altra banda, El Client, és la persona física que reserva els allotjaments o bé adquireix o subscriu els productes, activitats, serveis i/o paquets oferts per Deltaic.

2. modificació de les Condicions Generals de Contractació.
Deltaic es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar a les Condicions que estaven a disposició del Client en el moment en que aquest va contractar els serveis.

3. objecte de les Condicions Generals de Contratació
Les presents Condicions Generals de Contractació tenen per objecte regular la relació contractual de prestació de serveis nascuda entre Deltaic i el Client en el moment en que aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.
Mitjançant l’adquisició de productes i reserva d’allotjaments i/o serveis disponible en www.deltaic.eco el Client declara que:
a) Ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa.
b) Què és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

4. obligacions del client.
_reserva i/o pagament de l’allotjament escollit.- El Client únicament haurà de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic) i/o, en el seu cas, les seves dades de pagament (tarjeta bancària), per a que la empresa pugui accionar la reserva i bloquejar l’allotjament desitjat en les dates indicades pel Client.
_pagament dels productes/serveis adquirits a la botiga online.- El Client es compromet a abonar per adelantat l’import dels productes sol·licitats en la quantia i forma següents:
< import > La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel Client, serà la senyalada a la pàgina web i la que figuri en la sol·licitud concreta del Client en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen a la pàgina web NO inclouen l’IVA que serà aplicat als clients del territori nacional.
Al preu que figuri a la pàgina web per a cadascun dels productes oferts se li hauran de sumar les despeses d’enviament pertinents. Deltaic s’obliga a informar prèviament al Client del cost de les despeses d’enviament i, en qualsevol cas, abans de formalitzar la pròpia compra i en el correu electrònic de confirmació de la mateixa.
< formes de pagament > El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant tarjeta de crèdito/dèbit VISA o MASTERCARD introduint les seves dades al TPV (Terminal Punt de Venda) existent a la pàgina web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el Client confirma estar autoritzat en l’ús de la tarjeta utilitzada per a aquesta finalitat, essent el titular de la mateixa. Els pagaments amb tarjeta queden sotmesos a lo establert en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot allò relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.

5. durada i finalització.
_reserva dels allotjaments.- La reserva d’allotjaments es pot generar amb o sense registre del Client a la plataforma de www.deltaic.eco. En cas de registrar-se, el Client podrà observar l’històric de reserves en la seva àrea personal.
Deltaic podrà cancel·lar una reserva, amb o sense notificació prèvia al Client, en cas de detectar un ús incorrecte del sistema o de la reserva, o un incumpliment de les presents condicions de contractació.

6. entrega dels productes adquirits a la botiga online.
_on: L’entrega de les peticions realitzades a través de www.deltaic.eco es realitzarà al domicili d’entrega designat lliurement pel Client. Per això, Deltaic no assumeix cap responsabilitat si l’entrega dels productes no arriba a realitzar-se com a conseqüència de que les dades facilitades pel Client siguin falsos, inexactes o incomplerts, o quan l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.
_quan: Deltaic es compromet a entregar els productes en perfecte estat, en un plaç màxim de 15 dies, per a entregues dins del territori peninsular d’Espanya. En el cas de que l’entrega s’hagi d’efectuar fora del territori peninsular d’Espanya, el plaç d’entrega serà el que aparegui en el moment de realitzar la compra en el lloc web.

7. responsabilitat de Deltaic.
És responsabilitat de Deltaic oferir els serveis d’allotjament, i entregar els productes adquirits pel Client que es detallen a www.deltaic.eco en el domicili indicat pel Client, i dintre del plaç màxim estipulat. No obstant, en cap cas, Deltaic serà responsable en relació amb:
a) Les errades, retards en l’accés per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o la imposibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui aparèixer quan aquestes incidències siguin per problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuit o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fè de Deltaic. En tot cas, Deltaic es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
b) Les errades o danys produits per un ús del servei ineficient i de mala fè per part del Client.
c) La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.
d) Les errades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, borrat o transmisions incomplertes, de manera que no es garantitzin que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
e) La producció de qualsevol tipus de dany que el Client o tercers poguessin produir a la pàgina web. En aquest sentit, Deltaic es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que es poguessin produir. Així mateix, Deltaic colaborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat ilícita.
En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, Deltaic no assumirà cap responsabilitat ja sigui por danys directes o indirectes, dany emergent, i/o per lucre cessant. Deltaic tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a favor del Client per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

8. responsabilitat del Client.
Serà responsabilitat del Client:
a) Assumir tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin sigut posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de Deltaic, realitza l’entrega dels productes sol·licitats.
b) Comprovar el bon estat dels productes davant el tercer que, per compte de Deltaic, realitzi l’entrega del producte sol·licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge.
c) Si posteriorment, una vegada revisat el contingut, el Client detectés qualsevol incidència com, cop, rotura o qualsevol desperfecte causats per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo a Deltaic en un plaç no superior a les 24 hores posteriors a la recepció dels productes, a través del correu electrònic hola@deltaic.eco o en al número de telèfon +34 621.21.48.02.
El Client haurà d’utilitzar el lloc web conforme a lo establert en les presents Condicions Generals, la legislació vigent i la bona fè. Queda expressament prohibit qualsevol ús de la web o dels seus continguts contrari a les presents condicions generals, la llei o la bona fè, independentment de que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.
El Client serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a Deltaic o a tercers derivat directa o indirectament de qualsevol ús que faci del lloc web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions Generals, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fè.

9. dret de desistiment.
_reserva dels allotjaments: De conformitat amb l’article 103 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries, s’informa al Client de que un cop realitzada la contractació dels serveis, no podrà exercir el seu dret de desistiment, atesa la naturalesa del servei que es presta.
_adquisició de productes a la botiga online:
< plaç > El Client té dret a desistir de la compraventa dels productes en un plaç màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El plaç de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el Client o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, des de la possessió material dels productes.
< forma per exercir el dret de desistiment > Per a exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar a Deltaic, a través del correu electrònic hola@deltaic.eco, o del número de telèfon +34 621.21.48.02, la seva decisió de desistir del contracte de compravenda online.
Si el Client recurreix a aquesta opció, Deltaic li comunicarà sense demora en un soport durador (per exemple, por correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.                                                                                                                                                                    Per a complir el plaç de desistiment, és suficient amb que la comunicació relativa a l’exercici per part del Client d’aquest dret sigui enviada abans de que s’exhaureixi el plaç corresponent.
_ consequències del dret de desistiment:
a) En cas de desistiment per part del Client, li seran retornats tots els pagaments realitzats, incloses les despeses d’entrega (amb la excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar 14 dies naturals des de la devolució dels productes o el justificant d’haber-los enviat per part del Client. Deltaic procedirá a efectuar l’esmentat reemborsament utilizant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client per a la transacció inicial, a no ser que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, Deltaic no incurrirà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
b) El Client haurà de tornar o entregar a Deltaic dirèctament els productes, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més trigar en el plaç de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a Deltaic la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el plaç si el Client efectua la devolució dels bens abans de que s’hagi esgotat l’esmentat plaç.
c) Deltaic retindrà el reemborsament dels pagaments realitzats fins haber rebut els productes, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
d) El Client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels productes, excepte en els casos de desperfectes en els productes causats pel transport o por la seva el·laboració o confecció.
e) El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s’entén sense prejudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixe. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se el dret de desistiment si els productes son desprecintats o han estat personalitzats a petició del Client.
f)
En cas de que els productes tinguessin un defecte d’el·laboració o confecció, les despeses d’enviament fins a Deltaic, així com les despeses de retorn fins al domicili indicat pel Client, seran a càrrec de Deltaic.

10. drets d’autor i marca.
Deltaic informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment explícit de Deltaic. La propietat intel·lectual dels productes que Deltaic ven a través de la pàgina web pertanyen als seus legítims propietaris.

11. jurisdicció competent i llei aplicable.
Les presents Condicions Generals de Contractació queden sujectes al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, las parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Lleida, sempre que això no sigui contrari a allò disposat en l’artíccle 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

12. nulitat de clàusules.
En cas de que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de Contractació sigui declarada nula, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions. Deltaic podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte que hi hagi un reconeixement explícit per part de Deltaic.

13. idioma.
Les presents Condicions Generals de Contractació es troben disponibles en diferents idiomes, no obstant, i en cas de discrepància entre les diferents versions, sempre prevaldrà com a correcta la versió en castellà.

X