Condicions Generals de Contractació | Deltaic
entrada
1 noche salida

condicions generals de contractació.

les parts.
Per una banda, www.deltaic.eco (en endavant Deltaic), és una pàgina web que ofereix la possibilitat de llogar allotjaments d’ús turístic així com adquirir productes, activitats, serveis i/o paquets des de la botiga online. Aquesta web és propietat de GRASSBLADE, S.L., amb C.I.F. B-25.833.245 i domicili a l’Avinguda Generalitat, 75 local baixos C.P.43580 de Deltebre (Tarragona).
Per altra banda, El Client, és la persona física que reserva els allotjaments o bé adquireix o subscriu els productes, activitats, serveis i/o paquets oferts per Deltaic.

modificació de les Condicions Generals de Contractació.
Deltaic es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar a les Condicions que estaven a disposició del Client en el moment en que aquest va contractar els serveis.

objecte de les Condicions Generals de Contractació.
Les presents Condicions Generals de Contractació tenen per objecte regular la relació contractual de prestació de serveis nascuda entre Deltaic i el Client en el moment en que aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.
Mitjançant l’adquisició de productes i reserva d’allotjaments i/o serveis disponible en www.deltaic.eco el Client declara que:
a) Ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa.
b) És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
c) Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

obligacions del client.
_reserva i/o pagament de l’allotjament escollit.- El Client únicament haurà de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic) i/o, en el seu cas, les seves dades de pagament (tarja bancària), per a que la empresa pugui accionar la reserva i bloquejar l’allotjament desitjat en les dates indicades pel Client.
_pagament dels productes/serveis adquirits a la botiga online.- El Client es compromet a abonar per avançat l’import dels productes sol·licitats en la quantia i forma següents:
  < import > La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel Client, serà la senyalada a la pàgina web i la que figuri en la sol·licitud concreta del Client en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen a la pàgina web inclouen l’IVA que pertoqui en cada cas.
Al preu que figuri a la pàgina web per a cadascun dels productes oferts se li hauran de sumar les despeses d’enviament pertinents. Deltaic s’obliga a informar prèviament al Client del cost de les despeses d’enviament i, en qualsevol cas, abans de formalitzar la pròpia compra i en el correu electrònic de confirmació de la mateixa.
  < formes de pagament > El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant tarja de crèdit/dèbit VISA o MASTERCARD introduint les seves dades al TPV (Terminal Punt de Venda) existent a la pàgina web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el Client confirma estar autoritzat en l’ús de la tarja utilitzada per a aquesta finalitat, essent el titular de la mateixa. Els pagaments amb tarja queden sotmesos a lo establert en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot allò relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.

durada i finalització.
_reserva dels allotjaments.- La reserva d’allotjaments es pot generar amb o sense registre del Client a la plataforma de www.deltaic.eco. En cas de registrar-se, el Client podrà observar l’històric de reserves en la seva àrea personal.
Deltaic podrà cancel·lar una reserva, amb o sense notificació prèvia al Client, en cas de detectar un ús incorrecte del sistema o de la reserva, o un incompliment de les presents condicions de contractació.

entrega dels productes adquirits a la botiga online.
_on: L’entrega de les peticions realitzades a través de www.deltaic.eco es realitzarà al domicili d’entrega designat lliurement pel Client. Per això, Deltaic no assumeix cap responsabilitat si l’entrega dels productes no arriba a realitzar-se com a conseqüència de que les dades facilitades pel Client siguin falsos, inexactes o incomplerts, o quan l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.
_quan: Deltaic es compromet a entregar els productes en perfecte estat, en un termini màxim de 15 dies, per a entregues dins del territori peninsular d’Espanya. En el cas de que l’entrega s’hagi d’efectuar fora del territori peninsular d’Espanya, el termini d’entrega serà el que aparegui en el moment de realitzar la compra en el lloc web.

responsabilitat de Deltaic.
És responsabilitat de Deltaic oferir els serveis d’allotjament, i entregar els productes adquirits pel Client que es detallen a www.deltaic.eco en el domicili indicat pel Client, i dintre del termini màxim estipulat. No obstant, en cap cas, Deltaic serà responsable en relació amb:
a) Les errades, retards en l’accés per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o la impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui aparèixer quan aquestes incidències siguin per problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Deltaic. En tot cas, Deltaic es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
b) Les errades o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.
c) La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.
d) Les errades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incomplertes, de manera que no es garantissin que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
e) La producció de qualsevol tipus de dany que el Client o tercers poguessin produir a la pàgina web. En aquest sentit, Deltaic es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que es poguessin produir. Així mateix, Deltaic col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, Deltaic no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent, i/o per lucre cessant. Deltaic tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a favor del Client per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

responsabilitat del Client.
Serà responsabilitat del Client:
a) Assumir tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin sigut posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de Deltaic, realitza l’entrega dels productes sol·licitats.
b) Comprovar el bon estat dels productes davant el tercer que, per compte de Deltaic, realitzi l’entrega del producte sol·licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge.
c) Si posteriorment, una vegada revisat el contingut, el Client detectés qualsevol incidència com, cop, trencament o qualsevol desperfecte causats per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo a Deltaic en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció dels productes, a través del correu electrònic info@deltaic.eco o en al número de telèfon +34.97.328.01.98.
El Client haurà d’utilitzar el lloc web conforme a lo establert en les presents Condicions Generals, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús de la web o dels seus continguts contrari a les presents condicions generals, la llei o la bona fe, independentment de que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.
El Client serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a Deltaic o a tercers derivat directa o indirectament de qualsevol ús que faci del lloc web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions Generals, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe.

dret de desistiment.
_adquisició de productes a la botiga online:
  < termini > El Client té dret a desistir de la compravenda dels productes en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el Client o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, des de la possessió material dels productes.
  < forma per exercir el dret de desistiment > Per a exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar a Deltaic, a través del correu electrònic info@deltaic.eco, o del número de telèfon +34.97.328.01.98, la seva decisió de desistir del contracte de compravenda online.
Si el Client recorre a aquesta opció, Deltaic li comunicarà sense demora en un suport durador (per exemple, por correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.
Per a complir el termini de desistiment, és suficient amb que la comunicació relativa a l’exercici per part del Client d’aquest dret sigui enviada abans de que s’exhaureixi el termini corresponent.
_ conseqüències del dret de desistiment:
a) En cas de desistiment per part del Client, li seran retornats tots els pagaments realitzats, incloses les despeses d’entrega (amb la excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar 14 dies naturals des de la devolució dels productes o el justificant d’haver-los enviat per part del Client. Deltaic procedirà a efectuar l’esmentat reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client per a la transacció inicial, a no ser que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, Deltaic no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
b) El Client haurà de tornar o entregar a Deltaic directament els productes, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més trigar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a Deltaic la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el termini si el Client efectua la devolució dels bens abans de que s’hagi esgotat l’esmentat termini.
c) Deltaic retindrà el reemborsament dels pagaments realitzats fins haber rebut els productes, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
d) El Client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels productes, excepte en els casos de desperfectes en els productes causats pel transport o por la seva elaboració o confecció.
e) El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s’entén sense prejudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixe. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se el dret de desistiment si els productes son desprecintats o han estat personalitzats a petició del Client.
f) En cas de que els productes tinguessin un defecte d’elaboració o confecció, les despeses d’enviament fins a Deltaic, així com les despeses de retorn fins al domicili indicat pel Client, seran a càrrec de Deltaic.

drets d’autor i marca.
Deltaic informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment explícit de Deltaic. La propietat intel·lectual dels productes que Deltaic ven a través de la pàgina web pertanyen als seus legítims propietaris.

jurisdicció competent i llei aplicable.
Les presents Condicions Generals de Contractació queden subjectes al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, las parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Lleida, sempre que això no sigui contrari a allò disposat en l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

nul·litat de clàusules.
En cas de que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de Contractació sigui declarada nul·la, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions. Deltaic podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte que hi hagi un reconeixement explícit per part de Deltaic.

idioma.
Les presents Condicions Generals de Contractació es troben disponibles en diferents idiomes, no obstant, i en cas de discrepància entre les diferents versions, sempre prevaldrà com a correcta la versió en castellà.
Un cop realitzada la reserva aquest import no es tornarà en cas de cancel·lació injustificada. Si la cancel·lació fos per causa justificada (enfermetat, causa major o similar) l’import de la reserva quedarà en dipòsit de Deltaic i serà abonat al realitzar una nova reserva en dates posteriors, ja sigui per a gaudir per vosaltres o per terceres persones que designéssiu.
Si la cancel·lació fos a menys de 48 horas abans de l’arribada (12 P.M. del dia del check-in) sense causa justificada (enfermetat, causa major o similar) caldria fer efectiu el 100% de l’import de la reserva excloses les taxes.

X